5% Online-Rabatt!

Eenvoudig bijwerken in RAL-kleurtinten

 • op acrylbasis
 • snel drogen
 • goede hechting

Geschikt voor: Gecoate en ongecoate metalen binnen en buiten. Reparatielak is een verspuitbare, sterk gepigmenteerde 1K acrylaatcoating. Het product is sneldrogend, lichtecht en heeft een hoge oppervlaktehardheid. Het product is bijzonder geschikt voor het herstellen van plaatranden en krassen in dakplaten. Andere toepassingen zijn het patchen van gecoate gereedschappen, machines, enz.

Toepassing/verwerking:

 • Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van vet, roest en stof zijn.
 • Losse delen van de coating en niet dragende oude coatings moeten worden verwijderd.
 • Verwerkingstemperatuur (incl. drogen) boven 10°C.
 • Droogtijd: Stofdroog ca. 10 min., montageveilig na 24 uur.
 • De effecten verschillen per oppervlak. Proef coating nodig.
 • Bus goed schudden voor gebruik.

Spuit de reparatieverf gelijkmatig op het schone oppervlak. Verstuif op een afstand van 20 tot 30 cm. Na 3 tot 5 minuten, spuit een tweede laag. Draai de spuitbus na gebruik ondersteboven en spuit de spuitkop leeg. Zo voorkomt u dat het materiaal in de spuitkop droogt.

Verbruik: 1 liter reparatieverf is voldoende voor ca. 10 m² oppervlak per toepassing.

Schoonmaken: Reinig gereedschap met thinner of terpentinevervanger.

Opslag: Koel, maar vorstvrij.

Ingrediënten: Acrylbindmiddel, aceton, n-butylacetaat, additieven, pigmenten, drijfgas: propaan/butaan.

Belangrijke informatie: Vorming van explosieve mengsels mogelijk zonder voldoende ventilatie. H222 Zeer licht ontvlambaar aerosol. H229 Recipiënt onder druk: Kan barsten bij verhitting. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P101 Indien medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand. P102 Buiten bereik van kinderen bewaren. P103 Voor gebruik het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet spuiten bij een open vlam of andere ontstekingsbron. P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. P271 Uitsluitend buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijf spoelen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Houd de verpakking goed gesloten. P405 Opgesloten houden. P410+P412 Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501 Inhoud/container afvoeren naar industriële verbrandingsoven. Opgedroogde materiaalresten kunnen bij het huisvuil of als bouwafval worden weggegooid. Vloeibare resten moeten naar een inzamelpunt voor gebruikte verf worden gebracht. ASN-nr.: 150110. EU-grenswaarde voor het product (B/e): 840 g/l. Dit product bevat maximaal 675 g/l VOC.

Farbe

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Reparatielak

400 ml spuitbus,
Professionele verzegeling van de snijranden (zie garantievoorwaarden).
Blanke lak

Nur bei niederländischer Rechnungs- und Lieferadresse, sonst gelten 19% MwSt.

20 % auf Zubehör im Warenkorb
Producten: 54890 Artikelnummer: Niet beschikbaar Categorie:

Andere suggesties…

 • 5% Online-Rabatt!

  Kleurkopschroeven (stalen onderbouw)

 • 5% Online-Rabatt!

  Nokstuk

 • 5% Online-Rabatt!

  Bitje t.b.v. schroeven