Algemene contracts-, leverings- en betalingsvoorwaarden van dachbleche24 GmbH

§1 Algemeen, toepassingsgebied


1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met
dachbleche24 GmbH (hierna: Verkoper) gesloten overeenkomsten. Voorwaarden van de koper die in strijd zijn met of afwijken van deze voorwaarden, worden door Verkoper slechts erkend indien Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan instemt.

2.

Een koper kan een consument zijn in de zin van de consumentenbescherming of een commerciële klant. Deze voorwaarden respecteren de wettelijke consumentenbescherming en bevatten daarom van onderscheidende, duidelijk aangewezen bepalingen voor consumenten en commerciële klanten.

3.
De koper stemt ermee in dat de Verkoper de bedrijfs- en persoonsgegevens van de koper verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetzes).

§ 2 Aanbod en sluiting van de overeenkomst

Voor zover een bestelling als een aanbod in de zin van § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) moet worden beschouwd, kan Verkoper dit aanbod binnen twee weken aanvaarden.

§ 3 Levering, risico-overgang, overmacht

1.
De leveringstermijnen en -data vloeien voort uit de schriftelijke overeenkomsten tussen de contracterende partijen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de leveringstermijnen van de Verkoper niet bindend. Zelfs bindend overeengekomen leveringstermijnen worden op passende wijze verlengd, indien zij niet gehaald (kunnen) worden doordat Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-volledig nakomt of door onvoorziene en niet-verwijtbare of buitengewone gebeurtenissen. Dit geldt ook voor vertragingen ten gevolge van te late of onjuiste levering door toeleveranciers. In geval van verwijtbare overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, wordt een vertraging in de levering pas geacht te zijn opgetreden nadat eerst een redelijke hersteltermijn voor de levering is gegeven.

2.
Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.
Indien en voor zover de niet-uitvoering, de niet-tijdige uitvoering of de niet-behoorlijke uitvoering van een overeenkomst door de Verkoper te wijten is aan overmacht, is de Verkoper voor de duur van de overmachtssituatie ontheven van zijn contractuele verplichtingen. Als overmacht worden in ieder geval beschouwd bedrijfsstoringen, vertragingen in de leveringen of tekortkomingen van toeleveranciers, verkeersstoringen, officiële besluiten, pandemieën, arbeidsconflicten, rellen, oorlog, natuurrampen, brand, overstromingen, enz. De Verkoper zal de koper onmiddellijk op de hoogte brengen van het begin en het einde van dergelijke omstandigheden. Indien de levering van de goederen door overmacht meer dan drie maanden wordt vertraagd, heeft elke contractpartij het recht, met uitsluiting van alle andere vorderingen, zich uit het contract terug te trekken voor de hoeveelheid die door de vertraging van de levering is getroffen.

4.
De levering, franco bouwplaats of franco magazijn betekent levering zonder lossen. Voorwaarde hiervoor is dat de weg begaanbaar is voor een zware vrachtwagen. Wachttijden worden in rekening gebracht. Indien het voertuig in opdracht van de koper of zijn afnemer de begaanbare afleveringsweg verlaat, is de koper aansprakelijk voor alle gebreken en schade die daaruit voortvloeien. De risico-overdracht vindt plaats bij de ontvangst van de goederen.

5.
Het lossen met een kraan op gebouwen mag slechts geschieden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Indien lossen met een kraan niet mogelijk is, dient het lossen met de hand te geschieden met de hulp van de koper. Indien de koper of klant op eigen verzoek zelf uitlaadt, is de koper aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

§ 4 Betalingsvoorwaarden

1.
De koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij ontvangst van de goederen zonder aftrek. Dit geldt ook voor overeengekomen deelleveringen. De betaling geschiedt contant bij levering, door vooruitbetaling (bankoverschrijving, PayPal, Sofortüberweisung), kredietkaart (via PayPal), automatische incasso (via PayPal) of op rekening (via Klarna, PayPal). In overeengekomen uitzonderlijke gevallen kan het factuurbedrag ook binnen drie dagen rechtstreeks op de rekening van Verkoper worden overgemaakt.

2.
Indien koper kiest voor betaling vooraf, zal Verkoper haar bankgegevens meedelen op de factuur. Het factuurbedrag dient onmiddellijk op de rekening van Verkoper te worden overgemaakt. Als koper betaalt met een creditcard of automatische incasso via PayPal, wordt de bankrekening van koper onmiddellijk gedebiteerd. Bij betaling op rekening via PayPal dient het factuurbedrag 30 dagen na de bestelling rechtstreeks aan PayPal te worden overgemaakt (een geslaagde kredietcontrole door PayPal is vereist); de bijbehorende bankgegevens worden op de factuur meegedeeld. Deze moet binnen de gestelde betalingstermijn worden voldaan.

3.
Indien de koper met de betaling in gebreke is, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Niettegenstaande het bovenstaande bedraagt de rente op achterstallige betalingen 5% boven de respectieve basisrente per jaar.

4.
In geval van betalingsverzuim is de Verkoper gerechtigd verdere leveringen slechts te verrichten tegen vooruitbetaling, alle openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar te stellen en contante betaling of zekerheidsstelling te verlangen.

5.
Voor zover de Verkoper na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die haar aanspraak op de tegenprestatie wegens betalingsonmacht van de koper in gevaar brengen, kan de Verkoper de op haar rustende prestatie weigeren en is zij gerechtigd de gehele resterende schuld op te eisen.

6.
In geval van gerechtvaardigde klachten omtrent gebreken mogen betalingen door de koper slechts worden ingehouden in een mate die in redelijke verhouding staat tot de opgetreden materiële gebreken.

7.
Verrekening door koper is slechts toegestaan met door de Verkoper erkende of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen. Voor
consumententransacties zijn de wettelijke bepalingen inzake verrekening door een consument van toepassing.

§ 5 Toestand, klachten, garantie, kennisgeving van gebreken, aansprakelijkheid

1.
Hout is een natuurlijke grondstof. De bijzondere eigenschappen, verschillen en kenmerken van hout moeten in acht worden genomen. Bij de verwerking en het gebruik moet rekening worden gehouden met de respectieve biologische, fysische en chemische eigenschappen van het hout. De reikwijdte van de natuurlijke kleur-, structuur- en andere houtverschillen binnen een houtsoort moeten in acht worden genomen. Deze natuurlijke eigenschappen vormen geen grond voor een klacht, garantie of aansprakelijkheid.

2.
Dakbedekkingsplaten worden individueel vervaardigd en op maat gesneden. Voor
consumenten is een herroepingsrecht derhalve uitgesloten overeenkomstig § 312 d lid 4 nr. 1 BGB.

3.
Op de toestand van de goederen zijn uitsluitend de overeengekomen
productbeschrijving/garantiebepalingen van toepassing. De garantie geldt alleen als de onderhoudsinstructies in acht worden genomen.

4.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de te leveren houtproducten vervaardigd van vers rondhout. Een overeengekomen houtvochtgehalte wordt beschouwd als een streefvochtgehalte bij benadering, rekening houdend met de gebruikelijke toleranties. In het geval van technisch drogen heeft de overeengekomen houtvochtigheid betrekking op het tijdstip waarop de droogoven wordt leeggemaakt.

5.
De koper dient de goederen onmiddellijk na de levering te controleren en Verkoper onmiddellijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, van eventuele gebreken in kennis te stellen en deze vóór de verwerking schriftelijk en gemotiveerd te melden. De termijn vangt aan op de dag van ontvangst van de goederen door de koper. In het geval van
consumententransacties zijn de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de kennisgeving van gebreken van toepassing. In geval van deze veronachtzaming van de verplichting tot kennisgeving van gebreken verliest de koper de aanspraken op garantie.

6.
Niet zichtbare gebreken, zelfs niet tijdens of na de verwerking, moeten onmiddellijk na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen twee werkdagen worden gemeld. Dit geldt niet voor rondhout en gezaagd hout. Hier is, zelfs in het geval van verborgen gebreken, een kennisgeving van het gebrek slechts mogelijk binnen één werkdag na ontvangst van de goederen door de koper. De verplichting tot controle overeenkomstig § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) blijft van kracht. Vorderingen van de koper tegen de Verkoper die voortvloeien uit gebreken verjaren na 1 jaar. Bij
consumententransacties zijn de wettelijke bepalingen inzake verjaring van toepassing.

7.
Indien de Verkoper ook de installatie, het leggen of de montage van bouwelementen op zich neemt, maken de Duitse aanbestedingsregels voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (Verdingungsordnung für Bauleistungen – VOB), en met name de algemene contractvoorwaarden voor de uitvoering van bouwwerken (Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen – VOB/B) en de algemene technische regels voor bouwwerken (Allgemeinen technischen Vorschriften für Bauleistungen – VOB/C), deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten voor dergelijke bouwwerkzaamheden.

8.
Indien de koper gebreken aan de goederen ontdekt, mag hij zonder toestemming van de Verkoper niets van de afgekeurde goederen wegnemen of de plaats van levering wijzigen totdat de klacht is opgelost. Indien dit toch gebeurt, verliest de koper zijn rechten op garantie en kan koper zich niet meer beroepen op enige gebreken. De koper moet het afgekeurde deel van de goederen afzonderlijk opslaan. Het geweigerde deel van de goederen mag niet worden behandeld of verwerkt. Anders verliest de koper zijn rechten op garantie en kan koper zich niet meer beroepen op enige gebreken

9.
Niet individueel vervaardigde artikelen (op bestelling geproduceerde goederen, enz.) worden (in het geval van
consumenten na het verstrijken van een eventuele herroepingstermijn) in uitzonderlijke gevallen teruggenomen tegen een verwerkingsvergoeding van 25% van de aankoopprijs.

10.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte en onvoorziene schade, met inbegrip van gevolgschade, inkomstenderving, verliezen of schade als gevolg van vorderingen van derden tegen de koper. De beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn echter niet van toepassing op eventuele risicoaansprakelijkheid die door de wet wordt voorgeschreven (bijv. op grond van de Wet Productaansprakelijkheid – Produkthaftungsgesetz). In geval van consumententransacties zijn de wettelijke bepalingen van toepassing en wordt de aansprakelijkheid zo veel als wettelijk mogelijk is beperkt. De aansprakelijkheid van de Verkoper per schadegeval is beperkt tot het bedrag van de bestelwaarde van het product dat de schade heeft veroorzaakt of, indien deze beperking niet van toepassing zou zijn, tot het bedrag van de uitkering van de verzekering van de Verkoper.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

1.
De Verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen totdat de koopprijs volledig is betaald. De verwerking of omvorming van de voorbehouden goederen door de koper geschiedt steeds in naam en voor rekening van de Verkoper. Indien de voorbehouden goederen worden verwerkt met andere voorwerpen die niet aan de koper toebehoren, wordt de Verkoper mede-eigenaar van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de objectieve waarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van verwerking. Hetzelfde geldt in geval van vermenging. Indien de vermenging zodanig geschiedt dat de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust als hoofdzaak moeten worden beschouwd, wordt geacht te zijn overeengekomen dat de koper zijn mede-eigendom naar evenredigheid overdraagt en de aldus ontstane alleen- of mede-eigendom voor de Verkoper in bewaring houdt. Tot zekerheid van de vorderingen van Verkoper op Koper draagt Koper aan Verkoper tevens over die vorderingen die Koper ten gevolge van de verbinding van de voorbehouden goederen met een zaak op een derde verkrijgt; Verkoper aanvaardt deze overdracht reeds nu.

2.
De koper is gerechtigd de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De koper draagt hierbij aan de Verkoper de vorderingen over die voortvloeien uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen ten belope van de waarde van de voorbehouden goederen met alle nevenrechten en met voorrang op de rest. De Verkoper aanvaardt de overdracht. De koper blijft ook na de overdracht gerechtigd de vordering te innen. Het recht van de Verkoper om de vordering zelf te innen, blijft onverlet. Zolang de koper zijn betalingsverplichtingen nakomt, niet met de betaling in gebreke is, en zolang geen sprake is van (aanvraag tot) faillissement, surseance van betaling of enige andere insolventieprocedure zijdens koper en koper zijn betalingen niet heeft opgeschort, zal de Verkoper de vordering niet innen.

3.
Het recht van de koper om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door te verkopen, te gebruiken of te installeren, vervalt bij staking van betalingen, aanvraag of opening van surseance van betaling, faillissement of enige andere insolventieprocedure, gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord. Evenzo vervalt de machtiging tot inning van de overgedragen vordering.

4.
De Verkoper dient onverwijld in kennis te worden gesteld van executiemaatregelen van derden tegen de voorbehouden goederen of de overgedragen vorderingen. De koper is verplicht de voor een bezwaar vereiste documenten over te leggen.

§ 7 Bevoegde rechter, plaats van uitvoering, toepasselijk recht

1.
De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, is de vestigingsplaats van de Verkoper, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging. In het geval van
consumententransacties zijn de wettelijke bepalingen inzake rechterlijke bevoegdheid van toepassing.

2.
Op dit contract en de gehele rechtsverhouding tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (COISG – Weens Koopverdrag). Niettegenstaande deze rechtskeuze heeft de
consument recht op de bescherming die hem wordt geboden door het dwingend recht van het land waar hij zijn woonplaats heeft. Alle afspraken die de partijen ter uitvoering van dit contract maken, worden in dit contract schriftelijk vastgelegd.

3.
Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract onwerkzaam zijn of worden of een leemte bevatten, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige bepaling te vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert of dit hiaat opvult.

§ 8 Gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, geschiedt het invoeren van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van persoonsgegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten versturen, zullen worden gestraft. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails.

Filter

Filter Search Results

Filter

Filter Search Results

Produkte